Algemene Voorwaarden Hoofdpersoon Academy: online trainingen

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities
 1. 1) Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Hoofdpersoon Psychologie gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65978560
 2. 2) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoofdpersoon Psychologie aangeboden online trainingen uit de Hoofdpersoon Academy.
 3. 3) In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar het jaarproduct.
Artikel 2 De dienstverlening
 1. 1) Hoofdpersoon Psychologie biedt de mogelijkheid om door middel van online trainingen te werken aan mentale gezondheid.
 2. 2) Hoofdpersoon Psychologie biedt cursisten daarnaast de mogelijkheid om deel te nemen aan de Hoofdpersoon Community. Dit is een plek waar gelijkgestemden vragen kunnen stellen aan elkaar en tips kunnen geven. Ook de medewerkers van Hoofdpersoon kunnen reacties plaatsen, zowel inhoudelijk als procesmatig.
Artikel 3 aanvang en duur van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand op het moment dat via Hoofdpersoon Academy een product wordt aangeschaft
 1. 1) De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar. Na afloop van het 1e jaar wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. De toegang tot de training en de community wordt dan verbroken.
 2. 2) Hoofdpersoon Psychologie behoudt zich het recht om voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel te ontbinden indien de klant zich niet houdt aan een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst/algemene voorwaarden of daarmee in strijdt handelt. Als de klant zich niet houdt aan zijn verplichtingen en de overeenkomst hieruit ontbonden wordt vindt geen restitutie plaats.
 3. 3) Hoofpersoon Psychologie behoudt zicht het recht om een klant te weigeren zonder opgaaf van reden.
Artikel 4 Overdracht en beschikbaar stellen informatie, rechten en plichten Het is de cursist niet toegestaan informatie, rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoofdpersoon Psychologie. Hieronder uitdrukkelijk mede begrepen de inloggegevens voor community- en trainingsplatform The Huddle en het doorsturen van e-mails waarin veranderingen in de diensten worden aangekondigd. Ook het maken van screenshots, foto’s en kopieën. In het geval dat dit wel plaatsvindt is Hoofdpersoon Psychologie genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen om de toegebrachte schade en gederfde inkomsten te verhalen op de individu die deze ongeoorloofd heeft overgedragen of beschikbaar heeft gesteld aan persoon/personen die geen actief product hebben afgenomen bij Hoofdpersoon Psychologie. Artikel 5 Vergoeding abonnement en betalingsverplichting abonnee
 1. 1) Voor haar diensten brengt Hoofdpersoon Psychologie de cursist een vergoeding in rekening.
 2. 2) De actuele prijzen staan vermeld op Hoofdpersoon. De genoemde bedragen op de website- en betaalpagina zijn inclusief btw;
 3. 3) Voor afgenomen trainingen geldt dat de vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd is;
 4. 4) Op de dag dat de overeenkomst tot stand komt rust de betalingsverplichting op de cursist;
 5. 5) Hoofdpersoon Psychologie behoudt zich het recht voor de administratieve verwerking en uitvoering van de door de abonnee afgegeven doorlopende machtiging uit te besteden aan een derde.
 6. 6) Indien de cursist in gebreke blijft met de tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, behoudt Hoofdpersoon Psychologie zich het recht voor de toegang tot het community- en trainingsplatform The Huddle te blokkeren. Alvorens de toegang van de abonnee te blokkeren, wordt de cursist door Hoofdpersoon Psychologie in gebreke gesteld;
 7. 7) Indien de cursist ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft is de cursist verplicht om de zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk kosten – die voor de inning van de declaratie noodzakelijk zijn, te betalen Artikel 6 Persoonsgegevens
 1. 1) Hoofdpersoon Psychologie gebruikt de door de cursist verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan van de overeenkomst en het gebruik van community- en trainingsplatform The Huddle. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst, dan wel indien een wettelijk voorschrift Hoofdpersoon Psychologie hiertoe verplicht. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met toestemming van de cursist en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 2. 2) De cursist verleent Hoofdpersoon Psychologie uitdrukkelijk toestemming de bekende persoonsgegevens te mogen verwerken en te gebruiken ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. Tevens verleent de cursist toestemming de gegevens op te nemen in een databestand. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd;
  Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
 1. 1) De aangeboden informatie is uitsluitend voor eigen gebruik van de cursist. De rechten van intellectuele eigendom op de website hoofdpersoon.nl en op het community- en trainingsplatform The Huddle berusten uitsluitend bij Hoofdpersoon Psychologie en/of de rechthebbende.
 2. 2) Het is de cursist niet toegestaan informatie van de mail notificaties en op het community- en trainingsplatform The Huddle te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen door middel van een link tussen de website hoofdpersoon.nl en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoofdpersoon Psychologie, behoudens voor eigen gebruik;
 3. 3) Iedere inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is strafbaar; daarnaast behoudt Hoofdpersoon Psychologie zich het recht voor haar schade, dan wel de schade van de rechthebbende, te verhalen op de abonnee indien sprake is van ongeoorloofd gebruik van de gepubliceerde informatie;
  Artikel 8 Aansprakelijkheid
 1. 1) Hoofdpersoon Psychologie besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de eigen publicaties. Echt biedt dit geen garanties voor een positieve uitkomst, derhalve aanvaardt Hoofdpersoon Psychologie geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die de cursist neemt op basis van de gegeven informatie;
 2. 2) Hoofdpersoon Psychologie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd of onrechtmatig gebruik door de cursist, dan wel een derde die door toedoen van de cursist, dan wel anderszins toegang heeft verkregen tot de gegevens van die cursist;
 3. 3) Hoofdpersoon Psychologie is niet aansprakelijk voor de onbereikbaarheid van haar website www.hoofdpersoon.nl, het community- en trainingsplatform The Huddle en alle andere platformen alsmede voor schade die het gevolg is van die onbereikbaarheid;
 4. 4) Hoofdpersoon Psychologie is voorts niet aansprakelijk voor foutieve beslissingen van de cursist of voor de ontwikkeling, of het uitblijven van, van de mentale gezondheid;
 5. 5) Cursist vrijwaart Hoofdpersoon Psychologie tegen alle aanspraken van derden op schade, de redelijke kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de abonnee geleverde dienst
Artikel 9 Reikwijdte Algemene Voorwaarden
 1. 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst (waaronder ook inbegrepen een overeenkomst van opdracht) of rechtsbetrekking met de online trainingen van Hoofdpersoon Psychologie
 2. 2) Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien de tussen partijen afwijkende afspraken schriftelijk zijn vastgelegd
Artikel 10 Rechtsgeldigheid Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden in overleg om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het economische en juridische effect zo dicht als mogelijk benadert;       Artikel 11 Herroepingsrecht
 1. 1) Bij levering van de diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. 2) Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich via een mail richten tot Hoofdpersoon Psychologie.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de dagelijks verschuldigde kosten die zijn gemaakt gedurende deze periode voor zijn rekening.
Artikel 12 Toepasselijk recht
 1. Op alle met Hoofdpersoon Psychologie gesloten overeenkomsten alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing;
De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomt ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn de algemene voorwaarden tevens te raadplegen op de website.