Aanmelden

Zoekt u een psycholoog in Almere? U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier op deze website. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is voorafgaand aan het eerste gesprek een geldige verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ noodzakelijk. Uw huisarts kan dit eventueel digitaal (beveiligd) naar ons toezenden via ZorgDomein (online verwijsapplicatie). Wij adviseren om van tevoren na te gaan hoe u bent verzekerd voor psychische zorg. Uw eigen risico wordt waarschijnlijk aangesproken. Op deze website vindt u bij tarieven meer informatie over vergoedingen.

Actuele wachttijd

Hieronder staat onze huidige wachttijden voor diagnostiek en behandeling in de BGGZ weergegeven:

Wachttijd tot intake: ongeveer 35 dagen
Wachttijd tot behandeling: ongeveer 7 dagen (vanaf intake) 

* De vermelde wachttijd is een schatting en geldt vanaf het moment van een ontvangen aanmelding of verwijzing. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overbrugging wachttijd

In onze behandeltrajecten is het mogelijk gebruik te maken van E-health (laagdrempelige digitale toepassingen) om meer grip te krijgen op uw problematiek en gezondheid. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u ter overbrugging van de wachttijd zelfstandig gebruik maken van deze toepassingen. Mogelijk heeft het volgen van de online module al een positief effect op uw herstel. Wij bieden bijvoorbeeld modules bij depressie klachten, angst en paniek, werkstress of burn-out, een negatief zelfbeeld, rouwverwerking en slaapproblemen. Het volgen van de module heeft geen (negatieve) invloed op de wachttijd.

Kwaliteitsstatuut GGZ

I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder 

Praktijk informatie 1 
Naam praktijk:
Hoofdpersoon Psychologie 
E-mailadres: info@hoofdpersoon.nl 
KvK nummer: 65978560 
Website: www.hoofdpersoon.nl 
AGB-code praktijk: 94062645 


Naam regiebehandelaar: Esther Jansen 
BIG-registraties: 19913555225 
Overige kwalificaties: EMDR registratie 
Basisopleiding: Geestelijke Gezondheidskunde 
AGB-code persoonlijk: 94012027 

Naam regiebehandelaar: Onno van der Schoot 
BIG-registraties: 09918006925
Overige kwalificaties: EMDR Practioner, GZ-psycholoog
Basisopleiding: Klinische & Gezondheidspsychologie 
AGB-code persoonlijk: 94016548

Naam regiebehandelaar: Jorieke Wolterink 
BIG-registraties: 29909711525
Overige kwalificaties: EMDR registratie, Cognitief gedragstherapeut VGCt 
Basisopleiding: Klinische & Gezondheidspsychologie 
AGB-code persoonlijk: 94007335 

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Wij behandelen binnen de praktijk een breed scala aan psychische klachten, problemen en stoornissen. Behandelingen zijn kortdurend en oplossingsgericht.
Wij maken gebruik van verschillende behandelvormen:
Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Acceptance and commitment therapy, leefstijltraining, partnerrelatietherapie, aandachtgerichte cognitieve therapie.

De behandeling wordt afgestemd op de zorgvraag. Patienten kunnen met de volgende klachten terecht:
angst -en stemmingsklachten, overspanning en burnout, middelenafhankelijkheid, rouwproblemen, partner-relatieproblemen, traumagerelateerde problematiek, psychosomatische klachten, zelfbeeldproblemen, studie-gerelateerde problemen.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Onno van der Schoot BIG-registratienummer: 09918006925

Medewerker 2

Naam: Jorieke Wolterink BIG-registratienummer: 29909711525

Medewerker 3

Naam: Esther Jansen BIG-registratienummer: 19913555225

Medewerker 4

Naam: Amber Reuling (Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o) BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 5

Naam: Fenna de Jongh (Cognitief gedragstherapeut VGCt i.o) BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 6

Naam: Cherish Abdoelgafoer (Psycholoog in opleiding tot Gz-psycholoog) BIG-registratienummer: 00000000000

Medewerker 7

Naam: Mariette Scholten (Psycholoog in opleiding tot Gz-psycholoog) BIG-registratienummer: 00000000000

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen
Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Jorieke Wolterink, GZ-psycholoog (29909711525), Esther Jansen, GZ-psycholoog
(19913555225)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Overleg met huisarts, POH-ggz, medisch specialist, bedrijfsarts:
-voorafgaand aan de behandeling met de betreffende verwijzer.

-Indien nodig tussentijds contact over de voortgang van de behandeling. -Bij terugverwijzing
-bij doorverwijzing
-Bij advisering of vraagstukken mbt medicamenteuze ondersteuning. -Bij vragen over diagnostiek

-Casusbespreking

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patienten kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met de praktijk via e-mail of telefoon. Buiten kantoortijden kunnen patienten contact opnemen met de huisarts, huisartsenpost of crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Dat clienten buiten kantoortijden contact opnemen met betreffende HAP, die kan doorverwijzen naar crisisdienst.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://hoofdpersoon.nl/informatie#tarieven___verzekeraars

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: https://hoofdpersoon.nl/informatie#tarieven___verzekeraars

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://hoofdpersoon.nl/over-ons

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
In eerste instantie zullen wij zelf trachten in gesprek te gaan om de klacht/het probleem op te lossen.

Indien de klacht blijft bestaan kunnen clienten terecht bij de klachtencommissie van P3NL waarbij ik ben aangesloten.

Klachten-en geschillenregeling P3NL Postbus 8003 – 3503 RA Utrecht 030-6868731 Geschillenregeling@p3nl.nl

Link naar website:

http://p3nl.nl/geschillenregeling

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Klachten-en geschillenregeling P3NL
Postbus 8003 – 3503 RA Utrecht
030-6868731

Geschillenregeling@p3nl.nl

Link naar website:

https://p3nl.nl/geschillenregeling

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
Naam vervangend behandelaar:
Bij vakantie of afwezigheid van de therapeut kunnen patiënten terecht bij één van de andere

therapeuten. Er zal een vakantieschema worden gemaakt waarbij voor patiënten duidelijk is met wie ze contact op kunnen nemen.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://hoofdpersoon.nl/informatie#actuele_wachttijd

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Patiënten kunnen zich aanmelden via de website (www.hoofdpersoon.nl/aanmelden) of middels het inleveren van een verwijsbrief. De aanmelding wordt ontvangen en beoordeeld door een van de regiebehandelaren. Er wordt contact opgenomen met de cliënt om informatie over de praktijk en actuele wachttijd te verstrekken. De intake wordt gepland bij of onder supervisie van een van de regiebehandelaren. Patiënten en de betrokken verwijzer worden mail op de hoogte gesteld van gemaakte afspraken.

Wij hebben in onze praktijk de ambitie om psychologen goed op te leiden en een bijdrage te leveren in de ontwikkeling naar het worden van een regiebehandelaar. Onze psychologen zijn minimaal opgeleid tot Psycholoog MSc en daarbij altijd in opleiding tot GZ-psycholoog en/of Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Voorgaande in lijn met het kunnen bieden van Evidence-Based (richtlijn) behandelingen in de Generalistische BGGZ. De praktijk heeft een samenwerkingsverband met één of meerdere GGZ-instellingen (waaronder Altrecht) om een goede opleiding te kunnen vormgeven. De regiebehandelaar is persoonlijk zorginhoudelijk verantwoordelijk. Indien de zorg anders dan door de regiebehandelaar wordt geleverd is dit in het kader van opleiding en vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de regiebehandelaar en de opleideling.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Naam: Jorieke Wolterink, Onno van der Schoot, Esther Jansen.

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Een opleideling kan betrokken zijn bij het diagnostisch proces maar het vaststellen van de diagnose geschiedt altijd door een van de regiebehandelaren.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Naam: Jorieke Wolterink, Onno van der Schoot, Esther Jansen.

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: regiebehandelaar

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Er wordt samen met de patient een behandelplan opgesteld, waarin de belangrijkste behandeldoelen worden opgenomen.

De verwijzer ontvangt informatie over diagnostiek en behandelplan, mits patient hiermee akkoord gaat. Tevens ontvangt de verwijzer een bericht wanneer de behandeling wordt afgesloten.
Naasten worden in de behandeling betrokken, indien dit in belang is van het herstel van de patient.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, middels het mondeling bespreken van het behandelplan, behandeldoelen en eventueel tussentijdse ROM. Waar in het belang van de behandeling worden specifieke vragenlijsten afgenomen. Resultaten van de vragenlijsten worden met de patiënten besproken.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): https://www.vrijgevestigde.nl/dashboard

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Aan het eind van iedere sessie wordt de voortgang van de behandeling geevalueerd. Hierbij wordt

stil gestaan bij tevredenheid, behalen van doelen en therapeutische relatie. Minimaal iedere 5 sessies wordt de effectiviteit van de behandeling geevalueerd.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Aan het eind van het traject wordt de CQI (verkort) afgenomen.
Tijdens de behandelevaluatie zal de tevredenheid mondeling worden geevalueerd.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening 
Naam: Maatschap Hoofdpersoon 
Plaats: Almere 
Datum: 11-12-2019

Wij verklaren dat wij ons houden aan de wettelijke kaders van onze beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat wij dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja.

Tarieven / Verzekeraars

In 2021 geldt er vergoeding voor psychologische zorg vanuit de basisverzekering. Er is geen sprake van een ‘eigen bijdrage’, maar de vergoeding zal wel in mindering worden gebracht op het eventuele ‘eigen risico’ van de startdatum van het traject (eerste afspraak). In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van het intakegesprek en de diagnose die uw therapeut stelt, samen met u.

Contracten met verzekeraars

Wij hebben net als in 2020 met alle verzekeraars een contract voor 2021. Wij dienen wij de nota van de intake en/of behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. U hoeft hier niets voor te doen.
In onze declaraties volgen wij de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor 2021 gelden de volgende tarieven:

BGGZ Kort: € 522,13 (gemiddeld 3-5 gesprekken)
BGGZ Middel: € 885,01 (gemiddeld 6-8 gesprekken)
BGGZ Intensief: € 1380,49,98 (gemiddeld 9-12 gesprekken)
Onvolledig behandeltraject: € 228,04

Het onvolledig behandeltraject brengen wij in rekening wanneer er alleen een intake plaatsvindt, of wanneer er na de intake geen sprake blijkt te zijn van 'verzekerde zorg'.

Relatietherapie

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. De meeste verzekeraars vergoeden niet alle kosten vanuit de aanvullende verzekering. 
Een losse sessie relatietherapie (75 minuten) kost bij onze praktijk 180,- euro (inclusief btw). De duur van relatietherapie is sterk verschillend, maar over het algemeen kan rekening gehouden worden tussen de 10 en 20 sessies.

Niet-verzekerde zorg individueel

U kunt bij ons ook terecht voor 'niet-verzekerde zorg'. Hiervoor brengen wij € 110 in rekening voor een consult van 45 minuten.

No-show beleid

Wij brengen voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd kosten in rekening. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.  Voor een intake en een relatietherapieconsult bedraagt dit €90, voor een regulier consult €45. In het weekend kunt u afzeggen per voicemail of per e-mail (info@hoofdpersoon.nl). 

  

Vacature(s)

Wij hebben op dit moment geen vacatures