Informatie Zorg (GGZ)

“Onze gedachten bepalen onze realiteit. Als we onze gedachten veranderen, veranderen we onze realiteit.”
– Pernille Rudlin

Actuele wachttijden & tarieven

Onze wachttijden en tarieven worden op deze pagina actueel gehouden.

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is er wat veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Wij vragen u dan ook deze informatie goed door te lezen. 

Hoofdpersoon is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan zowel je zorgverzekeraar als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en de verdere polisvoorwaarden tussen zorgverzekeraar en verzekeringsnemer. Hierbij wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Welke privacygevoelige informatie de zorgverzekeraar en de NZa ontvangen, staat beschreven op deInformatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy. Ook staat beschreven welke stappen er zijn ondernomen om de impact op jouw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Zoals gezegd zijn we altijd al wettelijk verplicht geweest bepaalde gegevens met je zorgverzekeraar en de NZa te delen. Per 1 juli 2022 is daarin gewijzigd dat we extra gegevens moeten verstrekken aan de NZa, waaronder de antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis van deze vragenlijst wordt bepaald welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past). Deze gegevens worden zonder identificerende kenmerken (zoals je naam, geboortedatum of BSN) verstrekt. Voor de NZa is dus niet direct te zien dat die antwoorden over jou gaan.

De gegevens die de NZa ontvangt, worden gebruikt om wachtlijsten in de ggz te verminderen en ervoor te zorgen dat mensen tijdig passende zorg krijgen.

Dan kun je daarvoor een speciale privacyverklaring ondertekenen en die bij jouw zorgverzekeraar indienen. Wij registreren dit in het dossier en verstrekken dan geen gegevens van jou aan je zorgverzekeraar en aan de NZa. 

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

– consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

– intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

– groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1

– Start behandeling: 1 november 2020

– Einde behandeling: 31 oktober 2021

– Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 2

– Start behandeling: 1 mei 2021

  • – Einde behandeling: 12 februari 2022
  • – Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).
  •  
  • De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Op deze pagina kan je het de verschillende kwaliteitsstatuten van onze GZ-psychologen vinden en downloaden.

Klachtenregeling

Wanneer je ondanks onze inspanningen om je zo adequaat mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling, hopen wij dat je deze met ons zult bespreken. Als het niet lukt om samen tot een voor jou bevredigende oplossing te komen, dan kunt je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de LVVP. Voor meer informatie klik hier.

Veelgestelde vragen

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren telefonisch of per email kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht

De sessies relatietherapie kunnen contant of per bankoverboeking worden betaald. Wij sturen doorgaans een factuur met een Ideal betaallink.  

Relatietherapie duurt gemiddeld 5-15 sessies na intake.

Uitgaande van een gemiddelde duur van 5-15 sessies kan rekening gehouden worden met een bedrag tussen €850,- en €2250,-. Een flink bedrag, maar voor veel stellen op dat moment de beste investering in hun relatie én toekomst.

Relatietherapie wordt niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Er zijn verzekeraars waarin relatietherapie bij aanvullende dekking deels wordt vergoed. Wij adviseren om de polisvoorwaarden van jouw verzekering goed door te nemen en/of contact op te nemen met de klantenservice van de verzekeraar. 

Relatietherapeuten hebben geen wettelijk beschermende titel. Hierdoor mag iedereen in principe zich een relatietherapeut noemen en relatietherapie beoefenen. De kwaliteit van de relatietherapie kan hierdoor enorm verschillen en veelal is dit ook aan de tariefstelling af te lezen. Bij Hoofdpersoon Relatietherapie stellen wij hoge eisen aan het opleidingsniveau en werkervaring, zodat we jullie met goed vertrouwen kunnen begeleiden.

Vanaf medio 2022 zijn sessies relatie- en gezinstherapie vrijgesteld van BTW afdracht wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het gaat dan onder andere om een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding zoals (GZ)psycholoog en het aanbieden van de diensten in het kader van “de gezondheidskundige verzorging van de mens”, waaronder ook preventie.

In vrijwel alle gevallen is hier in onze praktijk sprake van, zodat we de diensten vrijgesteld van BTW kunnen aanbieden.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren telefonisch of per email kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht