Aanmelden

Zoekt u een psycholoog in Almere? U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier op deze website. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is voorafgaand aan het eerste gesprek een geldige verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ noodzakelijk. Uw huisarts kan dit eventueel digitaal (beveiligd) naar ons toezenden via ZorgDomein (online verwijsapplicatie). Wij adviseren om van tevoren na te gaan hoe u bent verzekerd voor psychische zorg. Uw eigen risico wordt waarschijnlijk aangesproken. Op deze website vindt u bij tarieven meer informatie over vergoedingen.

Actuele wachttijd

Hieronder staat onze huidige wachttijden voor diagnostiek en behandeling in de BGGZ weergegeven:

Wachttijd tot intake: ongeveer 49 dagen
Wachttijd tot behandeling: ongeveer 7 dagen (vanaf intake) 

* De vermelde wachttijd is een schatting en geldt vanaf het moment van een ontvangen aanmelding of verwijzing. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kwaliteitsstatuut GGZ

I. Algemene informatie 

1. Gegevens ggz-aanbieder 

Praktijk informatie 1 
Naam praktijk:
Hoofdpersoon Psychologie 
E-mailadres: info@hoofdpersoon.nl 
KvK nummer: 65978560 
Website: www.hoofdpersoon.nl 
AGB-code praktijk: 94062645 


Naam regiebehandelaar: Esther Jansen 
BIG-registraties: 19913555225 
Overige kwalificaties: EMDR registratie 
Basisopleiding: Geestelijke Gezondheidskunde 
AGB-code persoonlijk: 94012027 

Naam regiebehandelaar: Onno van der Schoot 
BIG-registraties: 09918006925
Overige kwalificaties: EMDR registratie 
Basisopleiding: Klinische & Gezondheidspsychologie 
AGB-code persoonlijk: 94016548

Naam regiebehandelaar: Jorieke Wolterink 
BIG-registraties: 29909711525
Overige kwalificaties: EMDR registratie, Cognitief gedragstherapeut VGCt 
Basisopleiding: Klinische & Gezondheidspsychologie 
AGB-code persoonlijk: 94007335 

2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz 

3. Aandachtsgebieden: Patiënten kunnen met de volgende problematiek in onze praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Wij behandelen binnen de praktijk een breed scala aan psychische klachten, problemen en stoornissen. Behandelingen zijn kortdurend en oplossingsgericht. Wij maken gebruik van verschillende behandelvormen: cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT, leefstijltraining, partnerrelatietherapie en aandachtgerichte cognitieve therapie. De behandeling wordt afgestemd op de zorgvraag. Patiënten kunnen met de volgende klachten terecht: angst- en stemmingsklachten, overspanning en burn-out, middelenafhankelijkheid, rouwproblemen, partnerrelatieproblemen, traumagerelateerde problematiek, psychosomatische klachten, zelfbeeld problematiek en studie gerelateerde problemen. 

4. Samenstelling van de praktijk: Aan onze praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): 
Medewerker 1 
Naam: Esther Jansen 
BIG-registratienummer: 19913555225 
Medewerker 2 
Naam: Onno van der Schoot 
BIG-registratienummer: 09918006925 
Medewerker 3 
Naam: Jorieke Wolterink 
BIG-registratienummer: 29909711525 
Medewerker 4
Naam: Amber Reuling
Medewerker 5
Naam: Junita Zekveld
Medewerker 6:
Carmen Erenst

5. Professioneel netwerk 
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: 

Huisartsenpraktijk(en) 
Collegapsychologen en -psychotherapeuten 
Ggz-instellingen 
Zorggroep(en) 

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): 
Wendy van den Broeck, huisarts en Jørgen Harthoorn, huisarts. 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: 
Overleg met huisarts, POH-ggz, medisch specialist, bedrijfsarts: 
-voorafgaand aan de behandeling met de betreffende verwijzer 
-bij terugverwijzing 
-bij doorverwijzing 
-bij advisering of vraagstukken m.b.t. medicamenteuze ondersteuning 
-bij vragen over diagnostiek 
-casusbespreking 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): 
Patiënten kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met de praktijk via mail of telefoon. Buiten kantoortijden kunnen patiënten contact opnemen met de huisarts, huisartsenpost of crisisdienst. 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? 
Ja, welke: Dat cliënten buiten kantoortijden contact opnemen met de betreffende HAP, die kan doorverwijzen naar de crisisdienst. 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg: Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja 
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is: Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://hoofdpersoon.nl/informatie/tarieven-verzekeraars 

7. Behandeltarieven: Wij hebben de tarieven die wij hanteren gepubliceerd op onze website. Wij hebben het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op onze website of in onze praktijk. Wij hebben het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op onze website of in onze praktijk. Wij hanteren voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op onze website of in onze praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:  http://hoofdpersoon.nl/informatie/tarieven-verzekeraars. 

8. Kwaliteitswaarborg 

Wij voldoen aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit onze beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: 
Intervisie 
Bij- en nascholing 
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden 
De beroepscode van mijn beroepsvereniging 
Link naar website: https://hoofdpersoon.nl/over-ons 

9. Klachten- en geschillenregeling 

9a. Onze patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij ons of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): In eerste instantie zullen wij zelf trachten in gesprek te gaan om de klacht/het probleem op te lossen. Indien de klacht blijft bestaan kunnen cliënten terecht bij de klachtencommissie van de LVVP waarbij wij zijn aangesloten. Link naar website: https://lvvp.info/klachten-engeschillenregeling 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: LVVP Link naar website: https://lvvp.info/klachten-engeschillenregeling. 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten 

10a. Patiënten kunnen tijdens onze afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij naam vervangend behandelaar: Bij vakantie of afwezigheid van de therapeut kunnen cliënten terecht bij een van de andere therapeuten (Onno van der Schoot, Jorieke Wolterink, Esther de Muinck Keizer of Junita Zekveld). Er zal een vakantieschema worden gemaakt zodat het voor cliënten duidelijk is met wie ze contact op kunnen nemen. 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt 

11. Wachttijd voor intake en behandeling 

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://hoofdpersoon.nl/informatie/actuelewachttijd 

12. Aanmelding en intake 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): 

Patiënten kunnen zich aanmelden via de website (www.hoofdpersoon.nl/aanmelden) of middels een verwijsbrief (ook via ZorgDomein). De aanmelding wordt ontvangen en beoordeeld door een van de regiebehandelaren. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de cliënt om de aanmelding door te nemen en informatie over doorlooptijden te verstrekken. De intake wordt zoveel mogelijk gepland bij een van de regiebehandelaren of bij een medebehandelaar onder begeleiding en supervisie van een regiebehandelaar. Patiënten worden per brief of mail op de hoogte gesteld van gemaakte afspraken. 

12b. Wij verwijzen de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja 

13. Diagnostiek 

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door 
Naam: Onno van der Schoot, Jorieke Wolterink, Esther Jansen 
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog 
Gespecialiseerde ggz: Geen 

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Een medebehandelaar kan betrokken zijn bij het diagnostisch proces maar het vaststellen van de diagnose geschiedt altijd door een van de regiebehandelaren.  

14. Behandeling 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door 

Naam: Onno van der Schoot, Jorieke Wolterink, Esther Jansen 
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog 
Gespecialiseerde ggz: Geen 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is 
Naam: Regiebehandelaar 
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog 
Gespecialiseerde ggz: Geen 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja 

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja 

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Er wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld, waarin de belangrijkste behandeldoelen worden opgenomen. De verwijzer ontvangt informatie over diagnostiek en behandelplan, mits patiënt hiermee akkoord gaat. Tevens ontvangt de verwijzer een bericht wanneer de behandeling wordt afgesloten. Naasten worden in de behandeling betrokken indien dit in het belang is van het herstel van de patiënt. 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): 
De voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, middels het mondeling bespreken van het behandelplan, behandeldoelen en tussentijdse ROM. Waar in het belang van de behandeling worden specifieke vragenlijsten afgenomen. Resultaten van de vragenlijsten worden met de patiënten besproken. 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): https://www.vrijgevestigde.nl/dashboard 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Aan het eind van iedere sessie wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. Hierbij wordt stil gestaan bij tevredenheid, behalen van doelen en therapeutische relatie. Minimaal iedere 5 sessies wordt de effectiviteit van de behandeling geëvalueerd. 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Aan het eind van het traject wordt de CQI (verkort) afgenomen. Tijdens de behandelevaluatie zal de tevredenheid mondeling worden geëvalueerd. 

15. Afsluiting/nazorg 

15a. Wij bespreken met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geven wij hierover gericht advies aan de verwijzer. Wij informeren de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja 

16. Omgang met patiëntgegevens 

16a. Wij vragen om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken wij de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en wij vragen het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja 

16c. Wij gebruiken de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja 

III. Ondertekening 
Naam: Maatschap Hoofdpersoon 
Plaats: Almere 
Datum: 16-08-2017 

Wij verklaren dat wij ons houden aan de wettelijke kaders van onze beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat wij dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja.

Tarieven / Verzekeraars

In 2019 geldt er vergoeding voor psychologische zorg vanuit de basisverzekering. Er is geen sprake van een ‘eigen bijdrage’, maar de vergoeding zal wel in mindering worden gebracht op het eventuele ‘eigen risico’. In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van het intakegesprek en de diagnose die uw therapeut stelt, samen met u.

Contracten met verzekeraars

Wij hebben met alle verzekeraars een contract voor 2019. Wij dienen wij de nota van de intake en/of behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. U hoeft hier niets voor te doen.
In onze declaraties volgen wij de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor 2019 gelden de volgende tarieven:

BGGZ Kort: € 507,62 (gemiddeld 3-5 gesprekken)
BGGZ Middel: € 864,92 (gemiddeld 6-8 gesprekken)
BGGZ Intensief: € 1.356,25 (gemiddeld 9-12 gesprekken)
Onvolledig behandeltraject: € 207,19

Het onvolledig behandeltraject brengen wij in rekening wanneer er alleen een intake plaatsvindt, of wanneer er na de intake geen sprake blijkt te zijn van 'verzekerde zorg'.

Niet-verzekerde zorg

U kunt bij ons ook terecht voor 'niet-verzekerde zorg'. Hiervoor brengen wij € 105 in rekening voor een consult van 45 minuten.

No-show beleid

Indien u de dag voorafgaand aan de afspraak vóór 17.00 uur de afspraak afzegt brengen wij u geen kosten in rekening. Indien u de afspraak na 17.00 uur afzegt of niet op uw afspraak verschijnt zonder bericht, brengen wij een deel van het consult bij u in rekening. Voor een intake brengen wij dan €90 in rekening, voor een regulier consult €45. In het weekend kunt u afzeggen per voicemail of per e-mail. 

  

Vacature(s)

VACTURE GZ-PSYCHOLOOG

Voor onze Psychologenpraktijk Hoofdpersoon in Almere zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven GZ-psycholoog voor 24-32 uur per week.

Psychologenpraktijk Hoofdpersoon is een relatief jonge groepspraktijk in de Basis GGZ gevestigd in Almere Poort. De praktijk is in 2016 gestart door drie GZ-psychologen. Inmiddels is het team versterkt met drie psychologen MSc en een PIOG.

Hoofdpersoon vindt het belangrijk om ‘evidence based’ behandelingen aan te bieden, maar ook om goed aan te sluiten bij de mensen die we zien. Wij werken samen met ons team op basis van gelijkheid en geloven dat dit een positieve sfeer schept. Wij vinden het belangrijk om elkaar inhoudelijk uit te dagen en staan open voor nieuwe initiatieven. Zelfstandigheid, durf en het actief meedenken met ons inhoudelijk behandelaanbod wordt zeer gewaardeerd.
Wij geloven erin dat plezier in werken en met elkaar zich vertaalt in tevreden medewerkers en effectieve behandelingen. Onze processen zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd zodat er optimaal ruimte overblijft voor onze therapeuten om te doen waar ze goed in zijn.

Onze medewerkers bieden we een ruim opleidingsbudget en veel ontwikkelmogelijkheden.
Als GZ-psycholoog bestaan je werkzaamheden uit diagnostiek/indicatiestelling, behandeling en regiebehandelaarstaken. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid tot het geven van supervisie, werkbegeleiding, intervisie en het opzetten van groepen en/of trainingen.
De behandelingen die wij bieden bestaan veelal uit (elementen van) cognitieve gedragstherapie, kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie, ‘Acceptance and Commitment Therapy’ en traumagerichte interventies zoals EMDR en imaginatie en rescripting.

Wij bieden een marktconforme inschaling (een ZZP constructie is tevens bespreekbaar) en tevens een goede pensioenregeling.

Stuur je motivatiebrief en CV naar Esther Jansen, GZ-psycholoog (info@hoofdpersoon.nl)
Voor vragen over de vacature kan je bellen met 036-7602050

 

 

 

Acquisitie op basis van onze vacatures wordt niet gewaardeerd.