Loggin naar Academy portal hier <<

Informatie

“Onze gedachten bepalen onze realiteit. Als we onze gedachten veranderen, veranderen we onze realiteit.”
– Pernille Rudlin

Actuele wachttijden

Hieronder staat onze huidige wachttijden voor diagnostiek en behandeling in de BGGZ weergegeven:

Wachttijd tot intake: ongeveer 175 dagen *, **
Wachttijd tot behandeling: ongeveer 7 dagen (vanaf intake) *

* De vermelde wachttijd is een schatting en geldt vanaf het moment van een ontvangen aanmelding of verwijzing.

** Onze wachttijd is op dit moment langer dan wij gewend zijn en acceptabel vinden. Wij doen ons best om de wachttijd te verminderen. 

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Overbrugging wachttijd

In onze behandeltrajecten is het mogelijk gebruik te maken van E-health (laagdrempelige digitale toepassingen) om meer grip te krijgen op jouw problematiek en gezondheid. Mocht je hier interesse in hebben dan kan je ter overbrugging van de wachttijd zelfstandig gebruik maken van deze toepassingen. Mogelijk heeft het volgen van de online module al een positief effect op je herstel. Wij bieden bijvoorbeeld modules bij depressie klachten, angst en paniek, werkstress of burn-out, een negatief zelfbeeld, rouwverwerking en slaapproblemen. Het volgen van de module heeft geen (negatieve) invloed op de wachttijd.

Tarieven

Hoofdpersoon Zorg heeft met alle verzekeraars een contract voor 2022.

Vanaf 2022 is het systeem om tarieven te berekenen veranderd van Basis GGZ prestaties en Diagnose behandel combinatie’s (DBC’s) naar het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dat betekent dat het tarief (voortaan) afhangt van het type consult, de duur van het consult en het soort behandelaar. Het eigen risico wordt jaarlijks opnieuw aangesproken wanneer de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar. 

Elke behandeling omvat een of enkele diagnostieksessies om goed te kunnen bepalen welke behandeling het beste aansluit bij uw vraag. De kosten van een consult hangen af van de duur van de sessie. Conform de regelgeving werken wij volgens het principe ‘planning = realisatie’: het type afspraak dat gepland staat is het type afspraak dat in rekening gebracht wordt. Onderstaande tarieven zijn de maximale tarieven voor een GZ-psycholoog. De tarieven voor overige beroepen verschillen hiervan. 

5 tot 15 minuten 37,87 euro
15 tot 30 minuten 65,19 euro
30 tot 45 minuten 108,04 euro
45 tot 60 minuten 151,07 euro
60 tot 75 minuten 173,40 euro
75 tot 90 minuten 211,34 euro
90 tot 120 minuten 259,01 euro
vanaf 120 minuten 373,08 euro

De genoemde tarieven zijn de maximale tarieven in 2023. Afhankelijk van de afspraken die we daarover heb met je zorgverzekeraar hebben brengen we daarvan een percentage tussen 80% en 100% in rekening.

De kosten van een consult hangen af van de duur van de sessie en het soort beroep (voor onze praktijk: GZ-psycholoog of psycholoog). Conform de regelgeving werken wij volgens het principe ‘planning = realisatie’: het type afspraak dat gepland staat is het type afspraak dat in rekening gebracht wordt. Onderstaande tarieven zijn de maximale tarieven voor een GZ-psycholoog. De tarieven voor overige beroepen verschillen hiervan.

5 tot 15 minuten 29,68 euro
15 tot 30 minuten 52,99 euro
30 tot 45 minuten 90,36 euro
45 tot 60 minuten 128,40 euro
60 tot 75 minuten 152,50 euro
75 tot 90 minuten 187,76 euro
90 tot 120 minuten 229,30 euro
vanaf 120 minuten 337,14 euro

De genoemde tarieven zijn de maximale tarieven in 2023. Afhankelijk van de afspraken die we daarover heb met je zorgverzekeraar hebben brengen we daarvan een percentage tussen 80% en 100% in rekening.

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. Kijk voor meer informatie over tarieven op onze pagina Relatietherapie Tarieven

U kunt bij ons ook terecht voor ‘niet-verzekerde zorg’. Hiervoor brengen wij € 110 in rekening voor een consult van 45 minuten. Voor niet-verzekerde zorg hebben wij geen verwijzing nodig.

Wij brengen voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd kosten in rekening. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.  Voor een intake  bedraagt dit €90, voor een regulier consult €60. In het weekend kunt u afzeggen per voicemail of per e-mail (info@hoofdpersoon.nl).

Voor relatietherapie consulten die binnen 24 uur worden afgezegd wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is er wat veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Wij vragen u dan ook deze informatie goed door te lezen. 

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

– consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

– consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

– intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

– groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1

– Start behandeling: 1 november 2020

– Einde behandeling: 31 oktober 2021

– Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

Voorbeeld 2

– Start behandeling: 1 mei 2021

  • – Einde behandeling: 12 februari 2022
  • – Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).
  •  
  • De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Gegevensaanlevering aan de zorgverzekering en NZa

Hoofdpersoon is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan zowel je zorgverzekeraar als aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en de verdere polisvoorwaarden tussen zorgverzekeraar en verzekeringsnemer. Hierbij wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Welke gegevens ontvangt de zorgverzekeraar en de NZa?

Welke privacygevoelige informatie de zorgverzekeraar en de NZa ontvangen, staat beschreven op deInformatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy. Ook staat beschreven welke stappen er zijn ondernomen om de impact op jouw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Wat is er veranderd per 1 juli 2022?

Zoals gezegd zijn we altijd al wettelijk verplicht geweest bepaalde gegevens met je zorgverzekeraar en de NZa te delen. Per 1 juli 2022 is daarin gewijzigd dat we extra gegevens moeten verstrekken aan de NZa, waaronder de antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis van deze vragenlijst wordt bepaald welk zorgvraagtype het beste bij jouw klachten en problemen past). Deze gegevens worden zonder identificerende kenmerken (zoals je naam, geboortedatum of BSN) verstrekt. Voor de NZa is dus niet direct te zien dat die antwoorden over jou gaan.

De gegevens die de NZa ontvangt, worden gebruikt om wachtlijsten in de ggz te verminderen en ervoor te zorgen dat mensen tijdig passende zorg krijgen.

Wat als ik niet wil dat jullie mijn gegevens verstrekken?

Dan kun je daarvoor een speciale privacyverklaring ondertekenen en die bij jouw zorgverzekeraar indienen. Wij registreren dit in het dossier en verstrekken dan geen gegevens van jou aan je zorgverzekeraar en aan de NZa. 

×